Algemene voorwaardenArtikel 1 Definities


In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. ETTEMADIS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Noordeinde 88, 2514 GM Den Haag. Iingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK - nummer :  53994612
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met ETTEMADIS een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en ETTEMADIS;
d. website: de website WWW.ETTEMADIS.COM

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ETTEMADIS en de klant waarop ETTEMADIS deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ETTEMADIS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ETTEMADIS en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ETTEMADIS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes


5.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
5.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door ETTEMADIS verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden ETTEMADIS niet.
5.3 ETTEMADIS is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
5.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal ETTEMADIS met de klant in contact treden.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ETTEMADIS zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ETTEMADIS de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen

7.1 De via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.
7.2 De door ETTEMADIS opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.3 De door ETTEMADIS opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
7.4 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan ETTEMADIS slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

7.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan EEN levering wordt uitgeleverd.
7.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
8.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ETTEMADIS de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van ETTEMADIS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. ETTEMADIS zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. 

9.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

9.3 ETTEMADIS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
9.4 Voorts is ETTEMADIS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ETTEMADIS is verschuldigd volledig heeft voldaan.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:
ETTEMADIS,  Noordeinde 88, 2514 GM te Den Haag, e-mail: INFO@ETTEMADISSHIRTS.COM
11.2 Klachten worden door ETTEMADIS binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.3 Klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
11.4 Alle aanspraken jegens ETTEMADIS die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij ETTEMADIS zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 ETTEMADIS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
12.2 ETTEMADIS is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke  onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
12.3 ETTEMADIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ETTEMADIS is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.4 ETTEMADIS is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
12.5 Het is mogelijk dat ETTEMADIS op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ETTEMADIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.6 ETTEMADIS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 Indien ETTEMADIS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ETTEMADIS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.8 De aansprakelijkheid van ETTEMADIS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar

CONTACT KLANTENSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN
© 1996 - 2012 Ettemadis