Privacyverklaring
het formulier wordt verzonden

Privacyverklaring

Ettemadis, gevestigd aan Noordeinde 88, 2514GM te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Contactgegevens:

Ettemadis BV
Noordeinde 88
2514GM Den Haag
Nederland
KvK 53994612
T +31 70 21 56 205
E info@ettemadis.com

Arjan Etemadi is de Functionaris Gegevensbescherming van Ettemadis BV. Arjan Etemadi is rechtstreeks te bereiken via arjan@ettemadis.com.

Ettemadis BV hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en behandelen we de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld met zorg. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door Ettemadis BV. De ingangsdatum van de geldigheid van deze voorwaarden is 11/01/2021; met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik, evenals welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Nieuwsbrieven

We versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke automatisch verzonden e-mail via onze website ziet u de 'afmelden'-link. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven in of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en informatie te delen met derden in dit kader.

Google Gmail

We gebruiken de diensten van Google Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox, en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en we deze informatie gebruiken om u op een later tijdstip - anders dan op uw verzoek - te benaderen, zullen we u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve voor boekhoudkundige en andere administratieve redenen.

Doelen:

  • Verzenden nieuwsbrieven of reclamefolders/
  • U te kunnen benaderen per mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wijzigingen in diensten en producten aan te geven.
  • Producten aan u te kunnen overhandigen per post.
  • U gedrag op de website te analyseren om daarmee u een betere beleving te geven en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Het werken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Klacht

Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Ettemadis BV, heeft u het recht om een klacht in te dienen via info@ettemadis.com. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer op te nemen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In sommige gevallen kan Ettemadis BV op basis van een wettelijke verplichting worden gehouden uw gegevens te delen in verband met fiscale of strafrechtelijke onderzoeken van de overheid. In een dergelijk geval zijn we verplicht uw gegevens te delen, maar we zullen hier tegenin gaan binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als u ons dit aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek tot vergetelheid. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoonlijke) gegevens bewaren, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we hebben geproduceerd vanwege uw opdracht.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door of namens ons. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. In principe, om misbruik te voorkomen, sturen we alleen kopieën en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u zich te identificeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek tot vergetelheid beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle verklaringen en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen gebruiken. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat we uw persoonsgegevens verkeerd gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die naar u kunnen worden herleid, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben, op het ons bekende e-mailadres, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die naar u kunnen worden herleid, te laten aanpassen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of die naar u kunnen worden herleid, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u kunnen worden herleid, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u kopieën of kopieën van alle gegevens naar het ons bekende e-mailadres.

Recht van bezwaar en andere rechten

In sommige gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Ettemadis BV. Als u bezwaar maakt, zullen we onmiddellijk stoppen met de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen we kopieën en/of kopieën van gegevens die we verwerken of hebben verwerkt aan u beschikbaar stellen en vervolgens de verwerking permanent staken. U heeft ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. We verwerken uw gegevens niet op een manier waarop dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

We streven ernaar u zo open en volledig mogelijk te informeren over cookies die op onze website worden gebruikt. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere inhoud volgens uw interesses te filteren. Hieronder vindt u een verdere uitleg van cookies en vergelijkbare technieken, waar ze voor worden gebruikt en hoe u zich kunt afmelden voor cookies als u dat wenst. Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond cookies.

Regelgeving met betrekking tot cookies in Nederland

Op 5 juni 2012 zijn nieuwe regels van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogenaamde "cookies" op webpagina's. Deze regels zijn opgenomen in Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regels hebben ook betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom willen we u hierover informeren op deze pagina.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden gelezen door de browser (waaronder Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt welke tekstbestanden hij in het betreffende cookie plaatst.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens

Ettemadis BV, Noordeinde 88, 2514GM, Den Haag, Nederland, T: +31 07 215 6205, E: info@ettemadis.com.

Ettemadis newsletteer
sluit sluit
Get exclusive access

Ontvang exclusieve aanbiedingen, stijlupdates en invites voor events van Ettemadis.